Noteikumi

1.-8., 10.-11.klašu skolēniem: 1.septembris – 30.maijs;

9.klašu skolēniem: 1.septembris – 13.maijs ( beidzas mācības),10.jūnijs( mācību gads);
12.klašu skolēniem: 1.septembris – 13.maijs ( beidzas mācības), 17.jūnijs(mācību gads).

1.semestris ilgs no 2015.gada 1.septembra līdz 18.decembrim;
2.semestris 1.-8.klašu un 10.-11.klašu skolēniem ilgs no 2016.gada 4.janvāra līdz 30.maijam, 9.klašu skolēniem – no 2016.gada 4.janvāra līdz 10.jūnijam, 12.klašu skolēniem – no 2016.gada 4.janvāra līdz 17.jūnijam.

Rudens brīvdienas
2015.gada 26.oktobris – 30.oktobris

Ziemas brīvdienas
2015.gada 21.decembris – 2016.gada 1.janvāris

Pavasara brīvdienas
1.-11.klašu skolēniem: 
14.marts – 18.marts;
12.klašu skolēniem: 
21.marts – 25.marts

Vasaras brīvdienas
1.-8. klašu un 10.-11.klašu skolēniem: 2016.gada 31.maijs – 31.augusts Bauskas novada NOTEIKUMI Bauskā 2015.gada 30.jūlijā Nr.1 

„Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo neattaisnoto mācību kavējumu novēršanas kārtība” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumi „Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo neattaisnoto mācību kavējumu novēršanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldības iestādes un institūcijas rīkojas un savstarpēji sadarbojas, lai novērstu Bauskas novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo neattaisnotus mācību kavējumus. Noteikumu mērķis ir samazināt izglītojamo neattaisnoto stundu kavējumus, uzlabot mācību procesa efektivitāti un kvalitāti, veicināt starpinstitucionālo sadarbību, uzlabot izglītojamo savstarpējās attiecības, veicināt pedagogu un izglītojamo pozitīvo sadarbību.

 2. Noteikumi attiecas uz izglītojamiem (no piecu gadu vecuma) pirmsskolas izglītības iestādēs un nepilngadīgiem izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs.

 3. Mācību kavējumus attaisnojošs dokuments ir: 

3.1. ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādes izsniegta noteiktas formas medicīnas izziņa; 

3.2. vecāku iesniegums par izglītojamā slimības gadījumu vai cita rakstura apstākļu dēļ (līdz 3 dienām mēnesī); 

3.3. interešu izglītības iestādes iesniegums (gadījumos, ja kavējums ilgāks par 5 mācību dienām atbrīvojums jāsaskaņo ar izglītības iestādes vadītāju); 3.4. izglītības iestādes norīkojums uz sacensībām, olimpiādēm, skatēm, konkursiem u.c. pasākumiem (atbrīvojums jāsaskaņo ar izglītības iestādes vadītāju); 

3.5. vecāku iesniegums ar lūgumu atbrīvot izglītojamo citos gadījumos ne vairāk kā 10 mācību dienām mācību gada laikā (atbrīvojums jāsaskaņo ar izglītības iestādes vadītāju).

 4. Kavējumu attaisnojošo dokumentu izglītojamais iesniedz izglītības iestādē 5 dienu laikā pēc ierašanās izglītības iestādē. Kavējumus attaisnojošie dokumenti, kas jāsaskaņo ar izglītības iestādes vadītāju, jāiesniedz 3 dienas pirms plānotā kavējuma. 

5. Par neattaisnotiem tiek uzskatīti visi kavējumi, par kuriem izglītojamais 5 dienu laikā pēc ierašanās izglītības iestādē nav iesniedzis Noteikumu 3.punktā noteiktos attaisnojošos dokumentus.

 II. Izglītības iestādes darbība 

6. Izglītības iestādes vadītājs nosaka kārtību, kādā: 

6.1. katru dienu reģistrē izglītojamo ierašanos vai neierašanos izglītības iestādē; 

6.2. nosaka personu, kuru vecāki informē, ja izglītojamais nevar apmeklēt izglītības iestādi; 2 6.3. tiek atrunāts, kā vecāki informē minēto personu par izglītojamā veselības stāvokli vai citiem apstākļiem, kuru dēļ izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi; 

6.4. nosaka personu, kas ir atbildīga par vecāku informēšanu, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi; 

6.5. tiek organizēti šādi atbalsta pasākumi turpmāko kavējumu novēršanai:

6.5.1. klases audzinātājs sazinās (telefoniski, e-pastā) ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītības iestādes kavējumu cēloni; 

6.5.2. klases audzinātājs uzklausa izglītojamā viedokli par situāciju; 

6.5.3. ja neattaisnoto kavējumu skaits pārsniedz 10 mācību stundas semestrī tiek uzsākts atbalsta personāla darbs ar izglītojamo; 

6.5.4. izglītības iestādes sociālais pedagogs, atbalsta personāls, izglītības iestādes pedagogi veic izglītojamā novērošanu klasē un skolā (novērojumi par izmaiņām klases mikroklimatā, konflikti, draugu grupas, izstumtie izglītojamie, citi iemesli); 

6.5.5. psihologs veic individuālas sarunas un anketēšanu mikroklimata izpētei klasē, informē sociālo pedagogu.

 7. Pēc iegūtās informācijas (izglītojamā rakstveida paskaidrojumi, anketēšana, individuālas sarunas) sadarbojoties sociālajam pedagogam, klases audzinātājam, psihologam jāveic šādas darbības: 

7.1.1. neattaisnoto kavējumu cēloņu un iemeslu analīze: 

7.1.1.1. cēloņi izglītības iestādē: emocionāla, fiziska vardarbība starp izglītojamiem, konfliktattiecības ar pedagogu vai vairākiem pedagogiem; 

7.1.1.2. izglītojamā individuālie problēmu cēloņi: veselības problēmas, mācīšanās traucējumi, individuālas problēmas, kas saistītas ar attīstības vai traumatisko krīzi, citas iespējamās problēmas (piemēram, alkohola atkarība, delikventā uzvedība utt.);

 7.1.1.3. problēmas ģimenē; 

7.1.2. sociālā pedagoga ziņojums izglītības iestādes vadītājam, kurš tālāk vērtē turpmākās darbības nepieciešamību. 

8. Izglītības iestādē iekārto sociālpedagoģisko personas lietu katram izglītojamajam, kurš vairāk nekā trīs mācību dienas nav apmeklējis pirmsskolas izglītības iestādi, kā arī neattaisnoti kavējis 10 (no 1.- 4.klasei) vai 14 (no 5.-12.klasei) un vairāk mācību stundas mēnesī. Jāveic ieraksti e-klasē. 

9. Sociālpedagoģiskajā personas lietā jāuzkrāj visa veida informācija par izglītības iestādes atbalsta personāla, klases audzinātāja un citu speciālistu veiktajām darbībām, lai novērstu izglītojamā neattaisnotos mācību kavējumus. 

10. Izglītības iestādes vadītājs organizē pārrunas ar izglītojamo un vecākiem. Pārrunās piedalās: sociālais pedagogs, klases audzinātājs, atbalsta personāla pārstāvji, skolotāji. Tikšanās gaita jāprotokolē, jāpieņem lēmums un vienošanās par turpmāko izglītojamā, vecāku un izglītības iestādes rīcību. 

11. Izglītības iestādes vadītājs nepieciešamības gadījumā rosina izglītojamā mācību spējas un veselības stāvokli izvērtēt pedagoģiski medicīniskajā komisijā, lai noteiktu izglītojamā spējām atbilstošu izglītības programmu.

 12. Ja kavējumi turpinās, par problēmsituāciju izglītības iestādes vadītājs informē vecākus gan mutiski, gan rakstiski un sagatavo ziņojumu Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Izglītības nodaļai (turpmāk – Izglītības nodaļa). 

13. Ja izglītojamais vairāk nekā trīs mācību dienas nav apmeklējis pirmsskolas izglītības iestādi vai vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī vispārējās izglītības iestādi un izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāma par attaisnojošu, izglītības iestāde par to rakstiski informē Izglītības nodaļu. Izglītības iestādes iesniegumam klāt pievieno aizpildītu Noteikumu 1.pielikuma veidlapu. 

14. Izglītības iestāde četras reizes mācību gadā apkopo informāciju par izglītojamo neattaisnotajiem kavējumiem un iesniedz Izglītības nodaļai (2.pielikums) līdz 4.novembrim 3 (par periodu 1.septembris - 31.oktobris), līdz 29.decembrim (par periodu 1.novembris- 22.decembris), līdz 20.martam (par periodu 4.janvāris-15.marts), 15.jūnijam (par periodu 15.marts-31.maijs). 

III. Izglītības nodaļas darbība 

15. Izglītības nodaļa, saņemot informāciju no izglītības iestādes par izglītojamā neattaisnotajiem kavējumiem vairāk kā 20 mācību stundas semestrī, organizē pārrunas ar izglītojamo un viņa vecākiem, piedaloties izglītības iestādes pārstāvim, un pieņem lēmumu par turpmāko rīcību. 

16. Ja izglītojamā lieta Izglītības nodaļā nonāk atkārtoti, gatavo un organizē tikšanos (turpmāk tekstā – Ģimenes tikšanās), kurā piedalās izglītojamais un viņa ģimenes locekļi, un pieaicinātie speciālisti (izglītības iestādes pārstāvis, sociālais darbinieks, psihologs, bāriņtiesas loceklis un citi speciālisti). 

17. Gatavojot Ģimenes tikšanos, Izglītības nodaļas speciālisti iepazīstas ar izglītojamā sociālpedagoģisko personas lietu, uzaicina uz tikšanos iestāžu speciālistus, nepieciešamības gadījumā tiekas ar izglītojamo un viņa vecākiem dzīvesvietā. 

18. Ģimenes tikšanās laikā tiek izstrādāts neattaisnoto kavējumu novēršanas plāns un Izglītības nodaļa uzņemas kontroli par šī plāna izpildi. Izglītības nodaļas speciālisti sadarbojas ar izglītības iestādi plāna realizācijā. 

19. Izglītības nodaļa: 

19.1. informē Bāriņtiesu, ja izglītojamā neattaisnoto mācību kavējumu iespējamais cēlonis ir jebkāda veida vardarbība vai izglītojamā vecāki neveic audzināšanas un izglītošanas pienākumus; 19.2. informē Sociālo dienestu, ja izglītojamā neattaisnoto mācību kavējumu iespējamais cēlonis ir radies jebkāda veida sociālo problēmu dēļ. 20. Ja veiktās darbības nav sekmīgas, tad sagatavo iesniegumu Valsts policijai par bērna audzināšanas un izglītošanas pienākumu nepildīšanu. 

IV. Sociālā dienesta darbība 

21. Sociālā dienesta speciālisti, saņemot no Izglītības nodaļas Noteikumu 19.2.apakšpunktā minēto informāciju, veic izglītojamā dzīves vietas apsekošanu, individuālas pārrunas ar vecākiem. Ņemot vērā kavējumu iemeslus meklē, piedāvā un organizē risinājumus, informē vecākus par iespējām saņemt sociālo palīdzību un, nepieciešamības gadījumā, sniedz ģimenei atbalstu sociālo apstākļu uzlabošanai. Par veiktajām darbībām Sociālais dienests informē Izglītības nodaļu. 

22. Ja veiktās darbības ir nesekmīgas, nosūta ziņojumu Bāriņtiesai. 

V. Bāriņtiesas darbība 

23. Bāriņtiesa, pamatojoties uz Sociālā dienesta atzinumu, uzsāk lietu par aizgādības tiesību pārtraukšanu sakarā ar bērna audzināšanas un izglītošanas pienākumu nepildīšanu.

Domes priekšsēdētājs R.Ābelnieks